Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van des Beerën H Avondmaal 31

Tnsgelyks nam hy ook den kelk na 't Avondmaal, dankte, en gaf hen dien en fprak: Neemt en drinkt allen daaruit., dk is myn bloed des nieuwen testaments, het welk voor u en voor veelen vergoten word, tot vergeeving der zonden; doet zulks, zoo dikwils gy dien drinkt, tot myne gedachtenis.

Dit zyn de eige woorden van onzen Verlosfer en Zaligmaaker Jefus Christus, die wy verpligt zyn te gelooven. Daarom kunnen zy, die deeze woorden van harten gelooven, en zich tot dit H. Avondmaal godzalig hebben voorbereid , met waare aandacht hunner harten tot deeze tafel naderen.

Neemt en eet: dit is het ligchaam van onzen Heere Jefus Christus, voor uwe zonden in den dood gegeeven; dat fterke u tot het eeuwige leven!

Neemt en drinkt: dit is het bloed van onzen Heere Jefus Christus, dat voor uwe zonden is vergoten; dat bewaare u tot het eeuwige leven l 1

Dank-

Sluiten