Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N^.XXII. RAPPORT over de verfpreiding der Venerifche Ziekten.

medeburgers!

artikel , betreffende de voorzorgen welken 'er zouden kunnen worden genoomen, en in 'c werk gefield, Tegen de verfpreiding der Venusziekte, Ter weeringe der Straathoeren, en Omtrent de politie in Hoer- en Speelhuizen, in handen der ondergetekenden gefield zynde, ten einde hierop hunne confideratisn en advies voortedraagen, hebben zy gedacht voorloopig te moeten aanmerken: dat de twee laatite byzonderheden, nimmer een onderwerp der beraadflagingen van uwe vergadering kunnen worden, dan in zo verre zy met de eerfte in een zeker verband ftaan; dat is, dan in zo verre zy, tot,de verfpreiding van het Venusfmet medewerken: dat uitdien hoofde, alle de ongeregeldheden, welke 'erdoor de Straathoeren gepleegd worden; de fchennis,by voorbeeld, der publieke veiligheid; de aanranding van perfoonen, en wat dies meer zy, onmiddelyk tot de politieke macht behoort, en den kring uwer werkzaamheden niet behoeft uittebreiden: dat even dus de politie in Hoer- en Speelhuizen, hoe verregaand derzelver misbruiken ook zyn mogen, uwe vergadering niet behoort beezig te houden, ajzo dit insgelyks geheel en al politiek zynde, nimmer een onderwerp zyn kan, waarmede zich een aanB 5 ftaand

Sluiten