Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GASTHUIZEN. 67

-geweest, doch, het is zo i in het oud Hotel Dteu nu, bedroeg het getal der dagen, voor iederen zieken, op de zelfde wyze bereekend, flechts 43 dagen , in het Hospice de St. Sulpice 24, in het Hospoe de la Charïtó 23 ; welk een verbaazend verfchil! vooral daar-in Si. Sulpice en /* Charitide fterfte omtrent de zeilde is als hier, of iets minder, en de duurzaamheid der ziekten bynaar flechts het derde •gedeelte: die langduurigheid nu der ziekten, toont aan, dat het niet waar kan zyn, dat 'er zo veele reeds flervenden, of, zo als anderen zich wel uitdrukken, reeds dooden, in het Gasthuis gebragt worden, als noodig zoude zyn, om daaruit alléén de meerdere fterfte, die daarin plaats heeft, aftelei-

den;

Tafels ftaat, maar 59 dagen, welke dUÜflng echter nog zo groot is, dat «ie befluiten §. 71. in haare voile kragt bjyyen,

3". Indien bet getal fuppoostcn en bedienden .welken ftilzwygend aangeteekeud werden, in die 27 jaaren dikwyls veranderd is, of zomtyds tterkclyk minder dan 70 bfltifaagen beeft, zal het gemiddeld getal van daaglykfche waare zieken ook wederom grooter geweest zyn dan 537, en dus de duuring der ziekte grooter dan van 59 dagen; maar zy zal altoos kleiner blyVen dan 67; zodat uien eenige ruimte tusfchen 59 en 67 zal '-kunnen alrmnefnén, en misfchien wel in een rond gcf.I Co ftelien.

Het Zoude óns niet moeijelyk gevallen zyn, de getalen in de Tafels, _en in het Rapport zelve, die naar deeze berichten, verandering onder' gaan moeten, te veranderen: maat, wy hebben geoordeeld, welk deel wy ook, als Leden der Comh-.isfte, tot het vervaardigen van een Plajo ■voor een Committé van Gezondheid, gehad hebben, in het ftelien van dit Rapport, hetzelve te moeten laaten, zo a!s liet door de Commisfie aan den Raad is overhandigd geworden ; en enkel in eenige aanmerkingen, te moeten voordraaien, wat 'er uit de nadere berichten vo!«t.

[Oe Uitgetveri.]

E a

Sluiten