is toegevoegd aan uw favorieten.

Oordeelkundige bybelverklaring. Of, De eere en waarheid der godlyke openbaringe van het Oude en Nieuwe Verbond.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

226 Oplosfing der zwarigheden in de gëfchiedenis

wildon zy niet gantfchlyk daarvan zwygen; maar verdubbelden veel meer baare fchreeden. om hoe eer hoe liever den difcipelen van Jefus te verkondigen, wat zy gezien en gehoord hadden.

5- 5*.

Welk bericht ook de overige vrouwen, laat» aangekomen, van de twee ontvangen. Luc. XXIV: 29.

De overige Galileefche vrouwen, welke met Johanna waren uitgegaan, kwamen eindelyk ook by het graf aan: en, wyl zy den fteen van de deur des grafs afgewenteld vonden, gingen zy 'er, zonder de minfte zwaarigheid te maaken, terftond in; maar konden het ligchaam van den Heere Te fus, welk zy wilden zalven en balfemen, nergens gewaar worden. Terwyl zy nu hierover ontfteld waren, en met wiften, wat zy daarvan denken zouden; ziet, zo lieten zich fchieiyk twee mannen in blinkende kleederen by hen "zien, zonder dat zy bemerkten, hoe of waarvandaan zy gekomen waren ( u). Wegens de gantfeh onverwachte

tegen-

Dan, vermits dezelve waarfchynlyk langs eenen anderen weg tot het graf genaderd waren , dan langs welken zy zeiven van daar teruggingen, al waren die beide wegen ook Hechts door eenen heuvel of bofch van elkander atgefcheiden geweeft; zo konden zy de eene de anderen zeer ligtlyk misfen.

(«1 Vermits Lucas van eene andere verfchyning fpreekt, dan Mattheus en Marcus; zo vervalt de vierde tegenftrydigheid ren eenemaal, welk de Fragmentenichryvertar. ctt.pag. 474. jn den eeruVemelden Evangelift ten aanzien van het getal der verfcheenene Engelen, hunne houding en voorltel, meent ontdekt te hrbben. JJocn zy zouden zich ook niet eens tegenfpreeken, wanneer men ook wilde aannecmen, dat zy te famen

vaa