Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Chriftus Lyden, enz. Hoofdft. XXIX. 233

i ningen van Chriftus in 't geheel niet zou gefprooken hebben, dat aanhangfel 'er bygevoegd, welk nu nog in fommige Codices achter de gemelde woorden geleezen wordt (A). Ja, het kan ook wel weezen, dat iemand, die gezien heeft, dat een zeker aanhangfel, waarfchynlyker wyze van de Manichën oorlpronglyk, by het veertiende vers gevoegd was, aan den rand met een zeker teken getekend was, daardoor aanleiding heeft gekreegen, om hetzelve teken ook op al het volgende betreklyk te maaken, en hetzelve wegtelaaten. En daarvandaan mag het komen, dat in den Codex of het handfchrift van Cambridge, by Wetstein met D gemerkt, de verfen, daaropvolgende eerft met eene andere hand daarby gefchreeven zyn. Doch ! Hieronymus O"), die het gemelde aanhangfel byi brengt, verwerpt hetzelve: en dat is een bewys, : dat hy integendeel het voorgaande en het volgende van de afdeeling, welke in twyfel wordt getroki ken, inderdaad voor het werk van Marcus gehou1 den heeft; gelyk hy dan ook deeze beftreedene verfen zelf verklaart (*). Wanneer hy nu in zynen brief aan Hedibia zegt, dat de meergenoemde afdeeling niet echt zy; dan behoort zulks tot die zachte antwoorden, welken hy meermaalen in haaft op de vraagen, daarmede hy zeer gekweld

werd,

(_h~) n«ir«c S\ r» TttfnyyiX^im ram f"£< to» rtTgtr o-»»™'/**» *J?'yy«Aot», Mit« Si rmvra , xai «Wa« i 'hrSf <*'*« «'»*roAÏ« x*} 1 > Sóo-im i'J»Ttf aXt St' tiurat to it(l> xxï ufóugTar xipiyp.ii

(i) Dial.lï. Contr. Pelag. Tom. II. Opp. pag. j93. Het byvoegfel zelve luidt aldaar als volgt: Et Uitfatisfaciebant dicentes: Saculum iftud iniquitatis et incredulitatis fubjlanüa efl, quce non finit per immundos fpiritus vexam Dei apprehendi 1 virtutem. Idcirco jam mine revela jujiitiam tuam.

( *)' Tom. IX. Opp. pag. 91.

P 5

Sluiten