Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

54 STAATKUNDIGE VERLICHTING

de gruweldaden van TOLEDO geboren, zoodat hij zelf het werktuig wierd, om zijnen Vorst eene van deszelfs kostelijkste bezittingen te doen verliezen en ons Nederland voor altijd te rukken uit de magt van het Huis van Oostenrijk.

Het kan niet geacht worden tot dit Beschouwend Tafereel te behooren, de wandaden op te tellen of stuksgewijze te beschrijven, door den onmeêdogendsten Bloedhond gepleegd, aangeraden, of stilzwijgende toegelaten : van de vroegste jeugd af aan zijn zij eiken Nederlander kennelijk gemaakt en in het geheugen geprent. Ik zoude ook mijn bestek verre moeten overschrijden, zoo ik het verhaal van de lotgevallen, onzen Voorvaderen in die tijdperken overgekomen en door Onderscheidene zwiervolle pennen in verschillende vormen naar waarheid te boekgeslagen, in dit mijn Geschrift wilde invlechten. Gebeurde zaken omstandig voortedragen kan hier alleenlijk dan te pas komen , als zulks gelegenheid geeft, om over het bestuur dezer Landen en de gemoedsgesteltenis der daarin levende volken nutte bespiegelingen te maken en een helderder licht te verspreiden.

Het vorenstaande ons dan tot regel stellende, hebben wij bij dit tijdperk slechts in het algemeen op te merken de Spaansche wreedaartigheid, en de daartegen over staande lankmoedigheid der Nederlanderen ; de weêrgaêlooze krijgskunde van AIWA , en de Onkunde der Voorvaderen in dc kunsten

Sluiten