Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT

VAN DEN

VERTAALER

AAN DEN

L E E Z E R.

FT

» J. J.et is met de Zielkunde even als met de Natuurkunde; beide dieWeetenfchappen moeten, de eene zowel „ ais de andere, op zigtbaare waarheden rusten. Haare „ vorderingen zullen afhangen van de hoeveelheid der „ Ichrandere Waarneemingen , welke men 2al kunnen „ doen. Zy zullen niets vorderen, zo We men zich „ bezig houdt met uitvoerig over de eerfte oorzaakeu der „ Verfchynzelen te redenkavelen, en met befpiegelin»en fJ aaneentefchakelen, die zelfs geene fchaduwe van wm-

„ zenlykheid hebben . De Zielkunde is even als de

„ Natuurkunde eene Weetenfchap gebleeven, die alleen „ m woorden beltondt, tot zo lange men begonnen heeft „ Waarneemingen te doen; de zigtbaare waarheden te „ verzamelen, en uit deeze gevolgen af te leiden betrek„ lyk tot de natuur van onze bekwaamheden, en de wyze

om dezelve te volraaaken Het is derhalven hier

„ de zaak met te fcheppen; maar het gefchapene wel te „ fchikken; en wyl wy de Ziel niet kennen dan doormid„ del van het Lichaam; wyl alles, wat wy ten opzigte » des Gehe«gens, der Overpehuing, der Begeerten enz.

, ,,wee-

Sluiten