Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eö VERHANDELING

rond of vierkant? De enkele melding deezer gevolgen béwyst de ongerymdheid van debefpiegelende ftelzels , welke daar iïeenen leiden. %

Daarenboven verönderftcld zynde, d'at de indrukzels op de Harsfenen gemaakt worden, dan zou ik nog vraagen,hoe de Ziel ze bemerkt, en waarom op deneenen tyd meer dan op den anderen ? Gaat 's Menfchen Ziel na de Pia Mater als eene Huismoeder na haare vliering, alleen op zekere tydcn ? Of, indien zy daar huisvest, zyn 'er dan eenige hoeken, waar van zy onkundig is;

of verzuimt in te zien? Ja, deeze veronderftelling

éehs toegeftaan zynde, zullen wy, uit de reeds bygebragte ftukken, ve'elligt tot het befluit komen , dat eenige van deeze indrukzels zich, by gelegenheid> te onzer kennisneeming indringen , als de Ziel met iets anders bezig is: en dat zy dikmar.ls na andere zo'ekt, zonder in ftaat te zyn om ze te vinden, even als of dezelve verloo-

ren of elders verlegd waren. By dit alles mogen wy'

voegen, dat het befpiegelend ftelzel boven vermeld, geënt plaats in de Wysbegeerte verdient: dewyl het door ondervinding niet kan beweezen worden: 't is onmogelyk met Lichaams oogen te ontdekken, op welk eene wyze 's Menfchen Harsfenen aangedaan worden , door denken en bevatten. Laaten wy, derhalven, zon¬

der meer tyds te verkwisten inydelenafpeuringen van de Oorzaak der Herinneringe, ons te vrede höuden, indien wy, uit het geen wy met zekerheid weeten van dit vermogen, eenige regels tot verbetering daar van kunnen voorftellen.

Maar, eer ik voortgaa tot een byzonder verflag van de

ver-

Sluiten