Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over de VERBEELDINGSKRAGT. 229

finderzelver eindoorzaak, of het oogmerk derVoorzienig.

Verf? 5 1*? PlaatS grypen'tC 0ntdekken- Door deez!e Verfcheidenheden van Vatbaarheid en Charaftcr, worden de Menfchen aangezet tot verfchiilende bezigheden, 't welk Jiet alleen de ftrydigheden van belang voorkomt; maar ook eene menigte van geryflykheden verfchaft, hetmenschlyk leeven met eene ontelbaare verfcheidenheid van Kunften verciert, en den kring der Burgerlyke Deugd uitbreidt door het openen van onnoemlyke bronnen van vnendlyke gemeenfehap cn verftandhouding tusfehen Menfthen en de Volken, die de groote Maatfchappy des Menschdoms uitmaaken.

Wanneer wy, te gelyk met de menigte van Kunften, die het leeven onderlatten, de Werklieden, die dezelve hanteeren, in overweeging neemen, en dat, fa de keuze van een Beroep, veelen naar eigen zinnelykheid tewerk gaan, kunnen wy niet nalaaten met verwondering vervuld te worden, over de zamengefteldheid der Zamenfeevinge over de buigzaamheid des menschlyken aarts, zo wel als over de Wysheid des Scheppers, in dus Vernuften voor elke Kunst te bezorgen en voldoening te fchenken aan ie der natuurlykc begeerte. De handen van hoe veelerlei Arbeidslieden zyn 'er niet noodig om dat algemeen ftuk onzer behoefte Brood te vervaardigen. De Bakker moet het Meel krygen van den Molenaar, de Gest van den Brouwer, en noch Meel, noch Gest, kan zonder den Landbouw verkreegen worden. De Landman hangt, om zyn werk voort te zetten, van hun af, die dcnPlocde Egge, de Sikkel, de Zeisfen en den Wagen maaken' en dit alles kan niet gemaakt worden zonder Yzer en Hout' p3 Op

Sluiten