Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(6)

F r e d e r i JC.

En waarojn wilt gy Uit zo zonder regt of reê»?

j o s e f h.

Ik doe het geen ik wil en zeg het geen ik meen. En ai wie my weêrftaat of rugling meent te noopen, Zal ik eer dat hy 't weet zyn naakte huid doen floopen,

Frederik.

Wat heeft dit Nederland dan u voor kwaad gedaan? 'c Is onregtvaardig, Vorst! dcez' Oorlog aan te gaan.

] ( t e f ii.

De Schelde hoort aan my en eer ik die zou geeven, Verloor ik op dit ftond veel eer het lieve leeveii.

Willem.

Ik raadea ook den Staat tc ftemmen in uw wil.

Frederik.

Zwyg gy van Oorlog tog myn waarde Neefje flil.

j 9 s e p h.

De hoon hem aangedaan kon rny uitzinnig maaken, Het pasc niet om een' Prins zo aan zyn eer tc raakea.

Frederik.

Het zy daar mee zo 't wil ik lei het nimmer niet, Dat men den gouden Maagd van Neerland fchaaken ziet," Zou ik dat Saatsjuweel, dat heiligite aller panden, Zo zien ter neêrgeveld, o Hemel! dit waar fchanden, Die voor dit waereldrond zoud* vliegen met een maar, En brengen my, o fmart! in 't uiterfle gevaar. Of meent gy met uw magt de Waereld te regeeren! Gy hebt genoeg, o Vorst! op 't aardryk te beheeren , Ziet van uw voorneeme af en laat de Staat de* Staat, Of vrccz, o Nydig. Mensen i myn langgetergde haat.

Sluiten