Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

126" AVÖNDTYDKOÜTIKGEN

M de byzonderheeden van my gehoord had, kogf *, en meubileerde zy terftond dit huis voor u, en « verkreeg van den Koning het brcvèt, dat zy u >> gegeeven heeft."

Toen de Doctor dit berigt geëindigd had, trad 'er een lakey binnen, zeggende: dat de tafel gedekt was. Zy verzogt hier op den Doctor, om by haar den avondmaaityd te willen houden , hef geen die Heer aannam; waaróp zy , leenendc op Ambrofius, naar eene andere kamer ging, waarde tafel gereed ftond. Zy begeerde volftrekt, dat Ambrofius naast haar zou aanzitten,- de goede inan tra-te zig hiervan te Ontfchuldigen, zeggende: „ dat hy >, niet gebooren Was, om met Mevrouw aan ta-

" ff tÊ 2i"e"-" ~ (zeide W^ismytt

weldoener, wy„ vrhlid. de ^ ^ ^ ^

nrpligt heeft, myn gelyke dan niet! De nederige Ambrofius moest zig eindelyk Jaatcn gezeggen, ert gehoorzaamde. Mevrouw de Varonne, nü tüsfed haare beide weldoeners gezeeten, genoot op dec* zen verrukkelyken avond, al die zuivere en ftreelende zielsgenoegens, die een gevoelig en erkentelyk mensch fmaaken kan, wanneer hy zig in de hcuchelyke geleegenheid bevindt, om deeze edele en zagte aandoeningen in haare volle kragt te mogen betooncn,

Gy kunt ligt deuken, dat Ambrofius, door de dankbaare zorgvuldigheid van Mevrouw de Varonne , den volgenden dagterftond van eene met zynen

uien*

Sluiten