Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i'Ö STAATKUNDIGE VERLICHTING

wonnen ? — Wat de laatstgemelde Stadhouder misschien zonde hebben uitgewerkt, bijaldien het der Voorzienigheid behaagd had hem ons nog eenige jaren langer té laten behouden, is eene vraag, met welke wij ons hier niet behoeven te bemoeien. — En wat hebben wij in onze dagen zien gebeuren 'ï Waarschijnlijk is de tegenwoordige Héér Stadhouder, (en het oude Valkenhot zoude er misschien getuigenis van kunnen dragen,) de boosheid der Aristokratie jaren lang in eenen zeer boogen graad ondervonden hebbende, wel van harte génegen geweest, om de zijde van het Volk te kiezen , maar onvoorziene omstandigheden hébben hem hierin verhinderd; en voor de burgerlijke vrijheid zijn dierhalve de gevolgen niet beter geweest, dan of hij in gemoede tegenovergestelde gevoelens hadde aangekleefd. — En wat zal, wat moet, bij de hedendaagsche meer heldere begrippen aangaande de ware grondslagen van gebied en gehoorzaamheid , bij de ontzettende gebeurtenissen, die in een naburig Land plaats

vinden, hieruit vroeg of laat voortvloeien ?

Doch ik zoude mij zoo van lieverlede in het wijde Rijk der gissingen gaan begeVén en weldra mijn eigenlijk onderwerp uit het oog verliezen : keeren wij dierhalve tot hetzelve terug !

'sLands Staten dan geloofden in MAURITS tijd vastelijk, dat, onaangezien de opdragt aan hem van zqo vele regten, wier wettig bezit

den

Sluiten