Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26 STAATKUNDIGE VERLICHTING

dat het ten eeuwigen dage zal verstrekken lot een schitterend voorbeeld, hoe eene Natie, als nijverheid , spaarzaamheid, trouw en standvastigheid tot de hoofdtrekken van haar karakter behooren, in staat is , om de allerverbazendste ondernemingen met een gewenscht gevolg ten uitvoer te brengen.

liet behoort tot de dwaasheden van geheele maatschappijen, zoowel als tot die van bijzondere geslachten en personen , niet slechts heden voor magtig en aanzienlijk bekend te willen staan, maar ook uit de Geschiedenis, als de stamkaart der volken , af te leiden en op deze of gene wijza aan te toonen, dat men, van onheugelijke tijden her, boven anderen in aanzien en vermogen heeft uitgeblonken. Doch gelijk het weinigen familiën tot eer of wezenlijke verheffing zoude gediigcn den stand en den levensloop harer eerste stamvaderen openlijk kenbaar te doen worden , zoo ook zouden weinige Staten van den aardbol zich op de edelaartigheid hunner eerste beginselen te regt mogen verheffen, of zich verhovaardigen op den luister van hunnen oorsprong. Dit geldt zelfs ten opzichte van het magtigste volk, dat, voor zoo verre de Geschiedenis des menschclijken geslachts strekken mag , immer op den aardbodem een bestaan had ; en waarom zouden wij Nederlanders ons dan nog onzer wezenlijke heikomst schamen , en ons zelve bespottelijk ma-

kc»i

Sluiten