Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S4 VERHANDELING

het voor hun natuurlyk tegelooven, dat ze ook niet zeldzaam in hun eigen Land voorkwamen. Dezelfde buitenfpoorigheid van verbeelding en overhelling tot - Bygeloof, mag men altoos verwagten in tyden van Onkunde, bovenal in Landen, waar Overleveringen , de oude Gefchiedenis en Fabelen betreffende, overbly ven; en'waar de Priesters zelve bcdroogen, door harsfenfchimmige Legenden, niet geheel van kundigheid v«rftooken, en leevende in naargeestige verblyfplaatzcn, het hun belang vinden het Gemeen te bedriegen, om den tuin te leiden, en te verfchrikken.

Thans levert de By- en Ligtgeloovigheid dier duistere ryden eene ftoffe van verwondering op. Zo laat als de Dertiende Eeuwe, toen de hedendaagfche Letterkunde reeds eenigen opgang gemaakt hadt, gaf dan te, een beroemd Italiaansch Dichter, een Werk in dichtmaat uit, getyteld Inferno; in 't zelve gaf hy eene befchryving van de Onderaardfche Gewesten, welke hy in het Dichtwerk verklaarde door gereisd te hebben in gezelfchap met virgilius; ditDichtfhik nam het Gemeene Volk van dien tyd , op voor eene weezenlyke Gebeurtenis, en geloofde, in goeden ernst, "dat dan te, van tyd tot tyd, na de Hel gegain was.

De Heer john mandeville, een Geleerd

Ehgehchman, ging in den Jaare MCCCXX. op reis en befteedde dertig Jaaren in het bezoeken van vreemde Gewesten; by zyne te rugkomst in Europa, gaf hy de Gefchiedenis zyncr Lotgevallen in het licht in drie Taaien , in 't Engelsen, Latyn en Italiaansch. Zyn Boek werd, vóór de uitgaave den Paus aangeboden, die,

Sluiten