Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over de FABELEN en ROMANS. 31

Ten derden. Is, in het Character van dit Volk, de agting, welke zy de Vrouwen toedraagen, zeer op-

mer-

Ouders waren, dan om ons hun, te dier oorzaake, te doen beminnen.

Ten anderen, en in 't algemeen, dat hetzelfde doorgaat, tenop-

zigte van alle eerste beginzels, Zedekundige en befpiegelende, zelfs omtrent de neimi maai, dat is de eerste Waarheden van de Wiskunde, want zo worden ze door euclidks geheeten, met andere woorden, dat alle onze denkbeelden van Waarheid en Pligt, juist hettegenovergeilelde zouden weezen van 'tgeen ze nu zyn, indien wy, van den beginne af geieeid hadden, dat by voorbeeld Medelyoen en Regtvaardigheid, misdaadig, Wreedheid en Bedrog daarentegen deugdzaam waren ; dat de Lichaamen niet zyn, gelyk onze zinnen dezelve verwonen, en dat twee dingen gelyk aan een derde, niet aan elkander gelyk zyn. Indien dit het oogmerk niet is van lokkes Eerste Boek hebben zyne woorden en voorbeelden geene betekenis altoos, 't Is waar hy is hier zeer woordenryk en zo onnauwkeurig in derzelver gebruik, als oppervlakkig in het onderzoeken der Bewysftükken, bygebragt om zyne befpiegeling te ftaaven, dat wy gereedlyk kunnen gelooven, t geen hy zelve aanduidt, dat hy zich nederzette om zyn Boek te fch'ryven, eer hy een onderfcheiden denkbeeld hadt, van 't geen hy 'er in zou zetten.

Doch laaten wy, dit voorby flappende, overwegen hoe verre het bedryf in de aanhaaling vermeld, dient om zyne algemeene Leer tebcwyzen, of kragtloos te roaaken.

Het geval wordt ons door den OordeelkundigenReizigerMr. elhi in zyne Voyage Jor the discovery „f h North-IVest Paslage, op deeze wyze opgegeeven. „ In eenige der Landen omftrecks Hudfons Baay „ hebben de Inwoonders dit zeer zeldzaam gebruik, dat, wanneer de' „Ouders, die Jaaren bereiken, waar in zy zich, door hunner „ handen arbeid, niet kunnen onderhouden, van hunne Kinderen „ tifchtn, hun te wurgen; en men agt ket eene daadyan gehoorzaam. ' „ heidm de Kinderen, dit te venigten. De wyze op welke zydeezen „ lautflen pligt volbrengen is dee.^e. Het Graf voorden oud-n Man „ gegraaven zynde, gaat hy'erin, en, met zyne Kinderen, gefproo, ken, gerookt e« gedronken hebbed, geeft de Ciysaart te kennen

m d«

Sluiten