is toegevoegd aan uw favorieten.

Wysgeerige oordeel- en zedekundige verhandelingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io<5 VERHANDELING

de langte myner Verhandelinge over dezelve. Romans leezen is eene gevaarlyke verlustiging. Eenige weinige van de -beste, drekken ongetwyfeld om een goeden fmaak en goede Zeden te vormen; maar verre de meeste zyn zonder kieschheid gefchreeven, drekken om het Hart te verderven, en het vuur der Driften aan te dooken. Eene hebbelykheid van Romans te leezen veroorzaakt een wanfmaak van de Gefchiedenisfen, en van alle weezenlyke Weetenfchappen, trekt de aandagt af van de Natuur en van de Waarheid, en vervult de Ziel met buitenfpoorige denkbeelden, ja, maar al te dikwyls met misdaadige neigingen. Ik wenschtedaarom myne Jeugdige Leezers wel tegen dezelve te waarfchuwen, of indien zy , verlustigings halven, of om daar van mede te kunnen fpreekcn, zich zomtyds hier Toe begeeven , laat het fpaarzaam en zelden gefchieden.

VER.