Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j5o VERHANDELING

Vaders zou hebben kunnen doen. In de daad, by zulk eene gelegenheid, was het zeer natuurlyk voor 'een Vader zyn aangezigt te bedekken, als niet in ftaat pm zulk een fchroomlyk vertoon te verdraagen: zodat deeze fchikking niet alleen de aandoenlykfte was voor den aaufchouwer; maar teffens de eigenaartigfte in zich zelve.

Wanneer ulisses, [in homerus, zyne pligt. pleegingen aflegt by de Griekfche Geesten , die hy door Toverzangen hadt opgeroepen , wordt ons beïigt, dat zy hun oude kennis en Medekrygsheldzagen, allen met hem in gefprek traden, aj'ax alleen uitgezonderd, die, nog gevoelig over den hoon hem door ulysses, te Troye aangedaan, wanneer deeze, in weêrwil van zyn eisch, de wapens van achilles kreeg, ter zyde ftondt, het verfmaadende eenig' 2ints agt teflaan op zynen Mededinger, of eenig antwoord te geeven op zyne vriendlyke aanmaaningen, 't Is zeker, dat iemand , niet minder dan virpilius, dit bewonderde: want hy volgt het na in zyne befchryving der onderaardfche Wereld, waar ene as, dido, ontmoetende , zich tragt te verontschuldigen wegens het verlaaten, zyne ongeKeigdheid tot dit bedryf en het bevel van jupiter by brengende; doch zy, zegt de Dichter', keerde haare oogen elders heen, en nam 't geen hy fprak niet meer in aanmerking, dan of zyeen ftuk marmer geweest ware.

Dit ftilzwygen van dido werd gewraakt dooreen zeer geleerd Oordeelkundige, die fcheen te denken, dat, fchoon het ajax voegde niette fpreeken: dewyl-

hy

Sluiten