Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN HET KASTEEL. £g

„ Ik heb verfcheiden Hiacinten te Haarlem, eene „ Stad in Holland, gezien, die zo veel gekost ,, hadden. Een vermaard Bloemist in Holland ,, heeft my eens gezegd, dat hy 3400. Guldens

,, voor één bol betaald heeft." „Maar, Ma-

„ ma, wat kan toch een bloem zo duur maa„ ken?" — „De zotte kinderagtige keurigheid „ der liefhebbers; by voorbeeld: zy verkiezen ,, vreemde en ongemeene kleuren in hunne bloe„ men; zy willen, dat een Hiacint vyftien, ja ,, twintig, of ten minnen twaalf bloemen draagt; „ zy willen, dat de bloemen groot, kort, breed „ van blad zyn, enz." — „Zo, dan tellen zy da „ bloemen , en meeten. de blaadjes? Die Lief„ hebbers zyn dus veel kinderagtiger dan ik. Haa„ re bloemen van drie honderd Louizen rieken „ vast niet aangenaamer dan de myne; en zy ly,, ken ook geen zier fraijer, dan wanneer men „ ze van heel naby, en heel naauwkeurig be„ fchouwt? Neen, dan verkies ik veel liever myn „ klein yierkant ftukje grond, met myne Hiacin,, ten, dan het fchoonfte Bloembed van Haar„ lem." — „ Gy hebt wel gelyk, myn kind."

Op deeze hoogte van het gefprek, kwam een bediende Mevrouw de Clemire berigten , dat'er een rytuig het voorplein van het Kasteel opreed. Het \vas een bezoek van myn Heer en Mevrouw de Luzanne, met de jonge Sidonie, haare ecnigfte Dogter, een Meisje van vyftien jagf. Mev-rouw B 5 de

Sluiten