Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8* AVONDTYDKORÏINIJEK

van CAampagneiVym" —- „ Uwe aanmcrkms, gen zyn gegrond; maar evenwel wat al te fy« „ gezift. Het is waar, dat men in de groote ,, waereld deeze foort van uitdrukkingen van een ,, kwaaden fmaak houdt; en vermits men zig, in „ onverfchillige zaaken, aan het gewoon gebruik „ moet onderwerpen, heb ik u ook verbooden, i, zulke uitdrukkingen te beezigen. Nochtans moet gy bekennen , dat de gewoonte in dit „ ftuk, zo als in meer zaaken, noch op de re„ den , noch op den goeden fmaak gevestigd ,j is. Te zeggen : ik drink gaarn Champagne; „ ik woon in de Hofftad; of Wel ik drink gaarn „ Champagnewyn ; ik woon te Parys; is op zig zelve vry onverfchillig; zo dat het eenig-zints „ beuzelagtig zou zyn , die geenen , welken juist S, de gebruikelyke fpreekwyzen niet beezigen » te berispen; en men zou ten eenemaal dwaas i, zyn, zo men dezulken befpottede, die, nim.

mer in de groote waereld Verkeerd hebbende „ noodwendig van de aangenoomene gebruike^ „ moeten onkundig zyn. Men kan zelf met zeer

,, veei waereiüüennis een dwnn= un,„«~ . .

_ —- vijven,, en men

*, kan daarentegen, zonder die kennis ,uitfteeke„„ de hoedaanigheeden en zeer veel geest bezit' „ ten, ja zelf zeer bevallig en inneemend zyn • „ want de weezenlyke bevalligheeden zyn alleen de vrugten van verftand en goeden fmaak. Hegt dus nooit eene byzond.re waarde aan kleinig.

>i heg

Sluiten