is toegevoegd aan je favorieten.

Avondtydkortingen van het kasteel of Zedelyke verhaalen ten dienste van de jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9"> AVO'NDf YDKORTIttRÊN

i, fieldt dit aTfchüwetyk fchepfel in het vertrouj, wen van alle de (lappen , die hy deed, om dit door hem zo vuurig begeerde ampt te verkrygen. Deeze, die den tyd nog niet ryp zag, i, om myn Zoon ten val te brengen, fcheen uiJ, terlyk zyne pogingen te onderfteimen, en in j, zyne blydfehap te deelen. Doch het afweezen van myn Zoon verfchafte hem tot bet uitvoeren van zyn b'oosaartig voorneemen, eene gunstige „ geleegenheid, welke hy, als een listig Hoveïj 1]'ng, zig ook niet liet ontdippen. Hy had hii, derdaad veel vermogen op den geest en op het „ hart van onzen Vorst. Hy wist myn Zoon „ op eene kunstige wyze verdagt te maaken, het „ geen hem gemakkelyk viel by een jong zwak i, Vorst, die nog zonder ondervinding was. Het „ gegeeven woord wierd ingetrokken, het toegej, zegde ampt aan een der gunstelingen van deei, zen onwaardigeu lieveling des Konings opge„ dragen, en myn ongelukkige onichuldige Zoon j, op myn Landgoed gebannen.

„ Deeze ysfelyke ommekeer vernamen wy niet; j, dan door het bevel des Konings, die myn Zoon

i, verbood,- de Provincie te verlaaten. - Ter*

4, zeiver tyd ontving myn Zoon een Brief van H zyne toegezegde Bruid j welke omtrent dm ,-, luidde:

iïYN