is toegevoegd aan je favorieten.

Avondtydkortingen van het kasteel of Zedelyke verhaalen ten dienste van de jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

98 AVONDTYDKORTINGEIM

ti derfle liefde te moeten overleeven, fleepte ik ,, dat ongelukkig leven met moeite voort, alleen

in de hoop van hen te mogen wreek en

a O gy, Opperfie beheerfcher van hei lot der arme „ fiervelingen, (riep ik in wanhoop uit,) Hei,, lig en Rechtvaardig God, wiens Oor deelen over 3, my thans worden uitgeftort! Ach, laat het u be,, hagen, om Uit den Afgrond van ellende, waar ,, in uwe Toorn my geflort heeft, myne fmeekftem ,

die tot u roept, te hoor en! De klaagflem deronf, derdrul'te onfchuld fchreeuwt tot u om wraak:' 3» gy hebt die nooit afgeweezen. ... Het is niet om ?, geluk of zeegeningen, dat ik u thans durf fmee5, ken; neen, hei myne is in dit leven onherftelbaaf ?, verbrooken; het is alleen om wraak, dat ik tot „ u roepe; dit kan ik doen, want het is uwe recht-

vaardigheid, die dit evenzeer vordert. Dat de

lafhartige Verrader, wiens helfche list my myne ,, Vrouw en Zoon ontrukt heeft, dat dit Monster „ zyne gerechte ftraf bekome, eer hy meerder onnos-,- zele flagt^offers aan zyne doemwaardige ftaatzugt

nevens my opoffer e, dat hy en de gunst zyns mees„ ters, die hy godloos misbruikt, en zyne groote

goederen, die hy dwaaslyk verfpilt, op eens moge „ verliezen. ... Hy is Vader Dat hy, even

r, als ik, gevoele , wat het zy, als Vader te lydeu ;~y dat hy, rechtvaardig God! vooral rampzalig zy t-

„ in dien Zoon!

Hier zweeg de Iicrmtet ? daar hy Don Ramiro,.

wien'