is toegevoegd aan uw favorieten.

Avondtydkortingen van het kasteel of Zedelyke verhaalen ten dienste van de jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN HET K A S T E E L. fiOj

Thelismar drukte Alphonfus, met alle de aandoening van een teerbeminnend Vader, aan zynen

. I ,

rraast by geleegen veld. In dien toeftand lag hy genoegzaam zieltoogende , wanneer de Heer Compagnon, fchryve der Reisbefchryving van Bambuch, van de jagt thuis komende, hem vond. Zyne oogen waren reeds geflooten , de muil opgefperd, en vol mieren. De Heer Compagnon had deernis met dit arm beest, waschtc hem de muil fchoon uit met water, en goot hem een weinig melk in de keel. Dit eenvoudig middel was van eene verwonderlyke uitwerking. De Leeuwinne wierd naar het Fort te rug gebragt, en herftelde langzaamerhand; doch na dien tyd haaren weldoener niet vergeetende , vatte zy eene zo groote geneegenheid voor hem op, dat zy niets wilde nuttigen, dan van zyne hand; en, toen zy geheel herfteld was, vcrzelde zy hem overal, en liep met hem het ganfche Eiland rond, even als een hondje, met een lind aan den hals.

Een Leeuw van den Groot - Hertog van Toscaanen , eens uit de Diergaarde gebrooken zynde, kwam in de ftad Florence, alwaar de ontfteltenis algemeen was, en alles op de vlugt toog. Onder de vlugtenden bevond zig eene Vrouw, die haar kind op den arm droeg , en het ongeluk had van het te laaten vallen. De Leeuw greep aanftonds zyne prooi, en fcheen het te zullen verflinden, toen de Moeder, door de tederfte liefde en angst voor haar rampzalig wigt gedreeven, terug keerde, naar de Leeuw toe fhelde, zig voor hem neder wierp, sn haar kind met het deemoedigst gelaat van hem af-

fmeck-