is toegevoegd aan uw favorieten.

Avondtydkortingen van het kasteel of Zedelyke verhaalen ten dienste van de jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN HET KASTEEL. 231

Thelismar had, Bedelt twee maanden, verfcheidene maaien de vertaaling van de Ilias en de Odisfca van Homerus met Alphonfus gcleezen. Zyn jonge Vriend was niet weinig vergenoegd dat hy de verzengde lucrdrrcek, het onbebouwde land en woeste wildernisfeu , als mede het onbefchaafd volk van Africa verliet, en naar dc zagtere lugtft'eek van Europa, en bet zo bevallig Griekenland (fond over te fleeken; een land, waar van elk gedeelte , iedere plaats, hem de bckoorlyke verdichtzelen der Fabelgefchiedenis zou' te binnen brengen , als ook de zagte en inncemende zeeden, door Homerus zo trcliclyk befchreeven. Zo haast zy op het Eiland Thcra voet aan wal zetteden , vernamen zy , dat de Vuurberg, op dit Eiland geleegen , wederom aan dc inwoonders groote bekommering wekte; dat hy geweldig fmookte, en groote vuurPcoli'eii uitbraakte. Den volgenden dag begaven zig onze reizigers, reeds voor zonnen opgang, op weg, en lieten zig dien Vuurberg wyzen. Zy waren omtrent een uur gaans van deezen vuurkolk, toen hun wegwyzer (lil hield, en ben waarfchuuwde, dat hy zig verbeeldde eenig onderaardsch geluid te hooren. llieröp luisterden

Noorden van Candia. Het maakt een gedeelte uit van die, welke men Swm« of Ssntorln: noemt, om dat Sint Irene de Patronesfe deezer Eilanden is.

V 4