Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AVONDTYPKORTINGEN

immers het geheim hebben moeten verraaden 1 „ Neen, Mama, wy zouden u dan onzen misflag 9, beleeden, en u gezegd hebben, dat Sydonie •„ ons een geheim, 't welk wy niet aan u zeggen », konden, had toevertrouwd." „ Dat zou

dan reeds eene onbefcheidenheid van uwen kant ',, omtrent Sydonie zyn; want ik zou als dan vast

gedagt hebben, dat dit geheim gansch niet tot

„ eer van Sydonie ftrekte." „ Ja maar, dan

:, zouden wy u onderrigt hebben, dat die geheim-

houding by haar alleen uit zeedigheid voort„ fproot." „ O! in dat geval zou ik het ge-

heim wel dra geraadeu hebben." -— ,, Jawel ,. ., Mama, nu zie ik klaar, wy hadden altoos den

wolf by de ooren; wy zouden of ons geheim i,, verraaden, of u misleid en voorgebogen heb-

ben... Dat is gruwelyk!... Wy zullen wel

oppasfen , lieve Mama, van ons nooit weer in $, zulk eene verleegenheid te brengen; nooit zul„ len wy ons een geheim laaten toevertrouwen, i, zonder eerst uitdrukkelyk verlof te vraagen, „ om het u te mogen zeggen; en, zo men ons. ij, dat niet wil geeven , zullen wy voor het geheim

bedanken!" —- „ Zo zal het best e»

„ voorzigtigst zyn, myne Kinderen;, te meer, „ om dat gy vast kunt ftaat maaken , dat die geen

welke het vertrouwen, 't welk gyinuvveMoeA, der ftelt, zou willen verkorten, geen achtent„ waardig mensch zou zyn, en het geheim van.

m, zulk.

Sluiten