is toegevoegd aan uw favorieten.

Avondtydkortingen van het kasteel of Zedelyke verhaalen ten dienste van de jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN HET KASTEEL, ajl

dat het zo zy 1 .... Die wonderbaare over,, eenkomst, die gelykenis, welke het kind zelve j, ziet. ... De naam van Polidoor. . . Alles {

alles i fchynt myne gisting te bevestigen

Zeg ,fpreek, lief kind, waar is uw Vader?.... 5, kunt gy hem hier roepen , of my by hem breji-

gen." Hy is hier zo nog geweest, myn

Heer, ( zei het kind,) en flegts even heen gegaan, 0tn een der Broeders, die ziek ligt', te bezoeken. —-

Waar is die zieke Broeder?" —i— Hier baven , naast ons kamertje. -— ,, Wilt gy my daar

3, wel brengen , lieve Polidoor?" • Zeer

gaarne, myn Heer 1 ——■ De Baron ftond ylingn op; Polidoor floot den winkel, en gaf den Baron de hand, waaröp zy famen naar boven gingeu. Polidoor deed een klein vertrekje open, en zond «ene oude meid, die zy daar vonden, om zyn Vader te gaan haaien,

De Baron, wiens ontroering hand over hand toenam, beefde als een blad, en zag zo verwilderd, dat de kleine Polidoor, dien hy nog altoos by ds hand hield, hem niet meer durfde aanzien, Zy fpraken geen woord; het kind uit angst, en de Baron door overmaat van aandoening, Eindelyk hoorde het kind iemand aankomen. Daar it myn Papa! riep hy uit, van vreugd opfpringende. De Baron wierd rood, bleek , ftond op, doch zeeg weder op zyn ftoel neer; de deur ging open, $n, .... de Vader van het kind kwam binP 4 aen.——