Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN HET KASTEEL» 3§.

«88 moet hen de waarheid altoos onder eene dangi* rtaamegedaante voor-draagen; een fyn gevoel verfraait alles; het kan de geftrengheid der zedekunde verzagten,en aan de lesfeit der Wysheid zelve bekoore*

iykheid byzetten „ Ja tog; en als dan zal het

Publiek van zulk een Moralist geheel geen werk„ maaken; het zal hem onder de clasfe der Ro„ manfchryvers plaatfen" — Wanneer het naast Richardfon is, kan de Autheur zig dit gemaklyk getroosten ,— ,, Om by de wereld het voorkomen van een diepdenkend mensch te hebben, „ moet men wel een weinig verveelend zyn" —

Maar men wordt dan niet geleezen ,, Maar

5, men wordt bewonderd; ook geeft men flegts één werk van die foort in het licht, alleen om ■„ zyne reputatie te vestigen" — Gy fpot er mede

mgetwyfeld? Ik heb nooit ernftiger ge-

fproken, dan nu; en ik zal 'er u eene proef

„ van geeven, die alles afdoet Wy zyn

hier alleen : ik durf op uwe befcheidenheid

ftaatmaaken ?" Wat beduidt die vooraf-

jpraak? — „ By aldien gy aan iemand ontdek„ te , 't geen ik u in vertrouwen zeggen zal, zoude ik myne befchermers, myne vrienden, en alle myne uitzigten onherftelbaar verlie-

9j zcn" Jk vleie my, dat het niet noodlg zal

zyn, u daaromtrent gerust te ftellen ,, Wel

nu: 'er is een zeker klein Werkje uitgekomen, „ zo ontzachlyk droog ; zo doodlyk verveeiv, deel. C .., lend4

Sluiten