is toegevoegd aan uw favorieten.

Avondtydkortingen van het kasteel of Zedelyke verhaalen ten dienste van de jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN H~E T KASTEEL. ïff

de bedryven myns levens met onverfchillig,, heid befchouwt, en dat zyne rechtvaardigheid my nimmer rekenfchap zal afvergen ? dit zyn de afgrysfelyke gevolgen deezer fpoorloozé leerftelfels ! ach! zo die gewaande Philofoophen de.bange zugten der ongelukkige weduwe van den Baron Verzenay konden hooren! zo zy haar konden zien met hangende hairen , bleek, „ fidderende van afgryzen , haare ongelukkige Kin„ deren met haare traanen bedaauwende, en met „ eene beevende (tem, door fnikken afgebroken, uitroepende: ■— O myne Kinderen, hebt toch al-

toos eerbied voor den Godsdienst'. verfcheü*

rende kreet van een wanhoopig hart, dat zyne rampen alleenlyk wyt aan die fnoode Schryvers» wier doodlyke gefchriften den Godsdienst met zo veel verbittering en kwaadaartigheid aanranden ! " — Het geen my *t meest verbaast, ( viel Luzineour hem in,) is dit, dat men dwaas genoeg zyn kan om te gelooven , dat zy zulke verdervelyke dwaalingen verfpreiden, alleen uit liefde tot het

menschdotn ! ■ was het, om de dweepzugt uitte-

roeien? maar die was niet meer aanweezig, toen deeze werken in het licht verfcheenen , en bovendien , vond men in het Evangelie de beste wapenen, om haar te beflryden : wilde mm zig laaten voorftaan, het menschdom eene zulverer , eene Verhevener Zedeleer aantebleden, dan die van het Evangelie? ongetwyfeld neen: men kon zig de vol fa-ene JV. OEEL. M m