Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERIGT. 239

vesrigd waren, en dat de Cyclopen aldaar geduuriglyk arbeidden aan de bliksems yanjupiter. ttict. de la Fable.

Ik geef hier alleenlyk die ophelderingen, welken tot regt vermand myner Vertelling volftrekt noodzaakelyk zyn; die van minder nood'zaakclykheid zyn geplaatst in Aantekeningen, onder het Werk zelf: ik heb op verre na alle de bclangryke en weinig bekende trekken niet gebezigd , die ik in de Dictionnaire de la Fable gevonden heb , gelyk elk kan nazien, wanneer hy in die Dicïionnaire de Historie van Lybas leest, welke my een zo fchitterend by-werk zou hebben opgeleverd, (wanneer ik dit kleine ftukje uitgebreider had willen maaken,) en gewislyk een zeer fchoori onderwerp voor eene Opera zyn zoude; gelyk ook de aangenaame gedaantewisfelingen van Phyllts, Penstere, Phalo'ê, en oneindig veele anderen: hoe veele nieuwe zaaken zou ik des

Sluiten