is toegevoegd aan je favorieten.

Handelingen van het geneeskundig genootschap, onder de zinspreuk Servandis civibus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDER en KEUKEN. 177

konnen ze echter alle, wanneer wy op derzelver oorzaken letten , tot deze vier hoofdzoonen gebragt worden, a. de ziektens welke uit ongeregeldheid der /ionden voortkomen; b. die welke de zwangerheid verzeilen; c. die welke by de verlos/ing plaats hebben ; en d. de gevolgen der varlosfing. Wy zullen over deze afzonderlyke eenige algemeene aanmerkingen maken voor zo verre tot ons oogmerk nodig is:

a. De ongeregeldheid der Jlonden. By lieden van aanzien en de zulke die een ledig en vadfig leven leiden, minder- ja zeldzaam by de handwerksen landlieden, worden wy geraadpleegd over meisjes die geene vrysters worden konnen (zo als men dit gewoonlyk uitdrukt) dat is, welke ten tyde dat hare Honden zig reeds .hadden moeten openbaren taög niets van dezelve befp^uren , en dan in eenen ziekelyken ftaat vervallen, aan welken men den naam van Vrysterziekte (chlo-. rolis) gegeven heefti

'Er is maar eene oorzaak dezer ziekte, welke in de opvoeding der kunne gelegen is, waar van de wezenriykheid te veel bewezen is om in deze Verhandeling 'er eenig gewag van te maken. Zy hebben nog gene ftonden en konnen ze niet hebben, om dat 't 'er verre van daan is' dat het overtollige bloed hen tot last zyn zou ; men neme dan de oorzaak, dat is het ledige zittend leven , 't misbruik van warme dranken en der warme .ito-.

XIII. deel. 1NJ ven,