is toegevoegd aan je favorieten.

Handelingen van het geneeskundig genootschap, onder de zinspreuk Servandis civibus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

336' J- E. van der WAGT, GENEES-

weering en geneezing uit derzelver eigen afdeefin* gen blykc: daarenboven, zy gefchiedt dan no? met overbiyving van verftyving van dat lid, het welknogthans, fomtyds, door verzagtende baden, uit melk, Spaanfche-zeep, en vygen gekookt, en «oor gepaste beweegingen, flyt.

De ontwrichtingen, en beenbreuken van de bovenfte en onderite ledemaaten worden, met betrekking tot het aanleggen van uitwendige middeen, op de allereenvoudig^ wyze uit kelder en keuken zichtbaarelyk herfteid, gelyk in de Zinfneede der ontwrichtingen, en beenbreuken te zien is, §. ii; en, byaldien 'er toevallen bykomen, vereisfchen die de behandeling, welke daar ter plaatfe voorgefteld is.

De afzetting der ledemaaten vraagt zoowel het toedienen van inwendige, als het aanleggen van uitwendige middelen, welke beide verfchillen volgens den aart der plaatshebbende omftandigheden. ~ De inwendige bepaalen zich meest tot zulke, die de ontfteeking en derzelver gevolgen afweeren, die de ettermaaking bevorderen, die de vochten en zweeren verbeeteren; zie de S. 3,5, 6,10, en 13. — De uitwendige behelzen het fluiten van de bloedftortingen, het vormen van lidteekens, het ettermaaken, het zuiveren van de zweeren; zie §. 12, 9, 6, en 8.

Zoo kan men dan eindelyk ook zeer eenvouwdig, ep zoo véél mogelyk gefchikt naar het voorge-