Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDER en KEUKEN. 357

Eene grondige overweeging van alle deze natuurelyke oorzaaken der vermeerderde of verminderde prikkelbaarheid, en van de wetten, aan welke deze ondergefteld is, brengt ons van zelve tot onderfcheiden voor ons onderwerp zeer gewigtige gevolgtrekkingen.

§. 39. Vooreerst, de graad van werking der natuurelyke oorzaaken van de prikkelbaarheid, die volftrekt niet kan afgemeeten worden, wyst zoer klaar aan de onmogelykheid om den graad van prikkeling onzer Apotheek-middelen of der keuken* fpeceryen te kunnen afmeeten, even zoo min als den afftand, tusfchen beide deze foorten van middelen, met opzicht tot derzelver werking.

Daarenboven, gefield dat men kon weeten den afftand van de kracht der fpeceryen tot die der meergemelde allerfterkst prikkelende middelen , nogthans zou men, uit hoofde van het groote aantal der oorzaaken, en wetten, en van oneindig verfchillende eigenfchappen en wyzen van werken der prikkelbaarheid, in elk afzonderlyk onverdeelbaar mensch onderfcheiden, zoo min in het algemeen als in het byzonder, met betrekking tot de ziekten, of verzwaarden ftaat derzelven, in elk byzonder mensch zeker kunnen befiuiten tot het foort van middelen, aan welke van beide wy den voorrang moeten geeven; zoo dat in eene en dezelfde ziekte, of verzwaarden ftaat deszelfs, by fommige de fpeceryen genoegfaam kunnen voldoen, terwyl Z 3 men

Sluiten