Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32 VERHANDELING over met

fcherpte aan,' gaan tot bederving over, en veroorzaaken daarom eene zoo gezwinde verandering op de Tong, voornamelijk wanneer de Tong in den beginne zeer geel geweest is, vermits de galftoffe, die zig op dezelve geplaatst heeft, fchielijk ontaart en fcherp word, waar van daan die "zoo fpoedige groengeele kleur der Tong in die koortfen voort komt, welke zeer fchielijk tot eene zwarte overgaat; voegt men hier nu nog bij de groote zwakte die bij de lijderen dier ziekten veelal plaats heeft, is het niet vreemd , dat de Tong in die koortfen ook fpoediger onbeweeglijk en bevende word, dan in andere koortfen.

§ XII. Betreffende nu de overige heete koortfen, als, eene flijm- zinkings- uitflagkoorts enz., offchoon ieder, die de eenvoudigheid bemint , met mij wel zal willen toeftemmen , dat dezelve meestal tot een der bovengemelde koortfen kunnen gebragt worden, en, of van eenen ontfteekingagtigen, of van eenen rotagtigen aart zijn, en dat dus het bovengezegde over het Beflag in de ontfteeking- en rotkoortfen op dezelve ook toepasfelijk zijn , kan men nogthans niet ontkennen, dat 'er gemeenlijk in die koortfen eene of andere afzonderlijke omftandigheid plaats heeft, welke eene bijzondere aanmerking verdient, en ook eenigen invloed op derzelver toevallen heeft, waar uit als dan volgen moet, dat zig bij alle toevallen , en dus ook bij die op de Tong iets afzonderlijks vertoonen moet.

Men ziet dierhalven ook , dat de Tong .in den aanvang eener flijmkoorts niet alleen zeer vuil, maar ook buitengewoon wit is, (de -ewone kleur van het flijm) en de lijder ook niet zelden eene geile of zoetagtige fmaak (een fmaak, ons flijm niet oneigen) op dezelve gewaar word.

Zoo ondervindt men ook in de Zinkingkoortfen , dat de Tong in den beginne zeer weinig verandert , en alleen eene zeer witte kleur aanneemt, zoo als de geleerde Heer Michell reeds aangemerkt heeft CO ; waar van de oorzaak fchijnt te zijn , dat deze ö koort-

CO Ia zijn® bekroonde Prijsverhandeling over de Catarrbaalkoortfen.

Sluiten