is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van het geneeskundig genootschap, onder de zinspreuk Servandis civibus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44o C. TERNE, GENEES-

ner genazen de boeren met menigvuldig drinken van karnemelk, die rottige buikloop, welke ia ■zyn tyd grasfeerde.

Dikwils koomen ontlastmiddelen te pas , en inzonderheid de radix ipecacoanna en rhabarber; A diuturno alvi profluvio detento, fponte fuperveniens vomitus alvi profuvium folvit, zegt hippocrates. Geen wonder derhal yen dat Medici door vomeeren vroegtydig zoeken de fchèrpe ftoffen naar buiten-te brengen; en de radix ipecacoanna is het eenigfte veilige vomitief dat my bekend is. — Want de tart. emeticus en andere , werken , althans in die gevallen, te onzeker; de rhabarber doet mede wonderen in de loop, wanneer de ftoffe lager dan de maag zit; en infpuitingen van lyn-olie zyn voortreflyk.

Rhabarber met kreefts-oogen is een overtreflyk huismiddel, 'twelk verftandige moeders met.fucces gebruiken by haare kinderen , welke fterke zuure ontlastingen hebben.

De rottige buikloopen , welke al dikwils befmettende zyn , en met rottige koortfen gepaard gaan, ontkragten de lyders geweldig, en wie weet beter middelen te bedenken, dan de cortex peruv., de radix ipecacoanna en de rhabarber ? Een decoct. van cortex peruv. met de rhabarber heeft daartoe een uitmuntend vermogen; de eerfte werkt door de rotting en de koorts te wederftaan, en de rhabarber door zyne byzondere afveegende en zalmen»