is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van het geneeskundig genootschap, onder de zinspreuk Servandis civibus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDER en KEUKEN. 801

ons de Ontleedkunde leert, en welke ons door den Hoogleeraar morgagnius in zyn uitmuntend werk de Sedibus & Caufis morborum per anatomen inda~ gatis, in verfchillende gevallen zyn voorgedraagen.

Het is een zeer gevaarlyk en meest doodelyk ongemak, en vereischt de fpoedigfle hulp.

Ter geneezing hebbe men op twee zaaken agc te geeven, eerst of de ziekte uit eene volbloedigheid voortkomt, dan of zy uit eene andere oorzaak geboren word.

Hoe zeer ook deeze ziekte de naauwkeurigfte oplettendheid van een kundigen verdiene , zal ik egter beproeven , wat men met de middelen, die men in kelder en keuken vindt, kan doen, en in hoe verre dezelve toereikende zyn.

Befpeurt men eene volbloedigheid, dan is het in de hoogfte graad noodzakelyk eene ruime aderlating te doen, en na dezelve een clysteer uit zout , melk en honing te zetten, zuurdeeg aan de voeten te leggen , afleidende en ontlastende middelen te geeven uit gerst, tamar. en citroenfap, crem. tart. en diergelyke , zoo als in de Razende koorts.

Luistert de ziekte naar deezen niet, dan doet men na twee uuren tyds weder eene aderlaating, en herhaalt dezelve zo dikwyls als 't nodig is, tot dat de pols zagt wordt.

Indien men geene beterfchap befpeurt, dan is 't noodig dat men andere middelen kieze, die Eee 5 in