Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT. v

en' zelfs op eenen engen Druk zonder veele Afbreekingen acht geeven, ten einde het boekje door eenen geringen prys den Landman des te amgenaamer zyn mogt. Naa eene herhaalde zorgvuldige doorleezing deelden wy onzen arbeid zommigen der efvaarenfte Predikanten van dit Land mede , verzochten om hunne Aanmerkingen en maakten daarvan met dankbaarheid naar onze beste overtuiging gebruik» Zq wierdt het in het voorleeJene voorjaar onzen Doorluchtigflen Hertog voorgelegd , en deeze ftemde myn voordel gunÖig toe, „dat dit Leeiboek in fteede van „ den tot hiertoe gebruikten Catechismus „ in de gezamentlyke Schooien naa en naa „ door een vry gebruik en als1 dan door eene „ Landvorftelyke Verordening ingevoerd , ,, en naa voleindigden druk een tóerei„ kend getal van exemplaaren aan de Predi„ kanten, zowel voor hunne Schoolmees„ ters als ook voor diegeenen, welken dit ,, Jaar Belydenis van hun Geloof zouden „ afleggen, benevens eene opVorftelyke „ onkosten gedrukte Aanwyzing voor d& ^ Schoolmeesters tot het recht gebruik van „ het Boek uitgedeeld worden zou." Het een en ander gefchiedde in September des voorigen jaars en met een gevolg, hetwelk aan myne verwachting en aan die van mynen Vriend niet alleen vol* 3 deed

Sluiten