Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

21 getijden voor de gelovigen

Aarde verrijzen zal. En in mijn vleesch zal ik God mijnen Zaligmaker aanfchouwen,

Verf. Dien ik zelf zien zal, en geen ander, en mijne ogen zullen Hem aanfchouwen.

Antw En in mijn vleesch zal ik God mijnen Zaligmaker aanfchouwen.

II* Les se. job 10.

HEt verdriet mijne ziel te leven: ik zal mijn geklag over mj laten gaan,ik zgI fpreken in de bitterheid mijner ziele. Ik zal tot God zeggen: Wil mij niet veroordelen: laat mij toch weten waarom Gij mij aldus oordeelt. Dunkt het U goed dat Gij mij overlast doet, en mij, die 't werk uwer handen ben, onderdrukt, en dat Gij den raad der godlozen begunstigt ? Hebt Gij dan vleefchelijke ögen: of ziet gij ook, gelijk een menfch ziet? Z^jn uwe dagen ook als des menfchen dagen, en uwe jaren als menfchelijke tijden? Om onderzoek te doen naar mijne boosheid, en naar mijne zonden te vernemen: en om te weten, dat ik niets godloos gedaan heb, daar *er nogtans niemand is die uit uwe hand verlosfen kan»

dntw.

Sluiten