Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26 GETIJDEN VOOR DE GELOVIGEN.

En laat niet toe dat mijne vijanden mij uitlagchen : want allen , die U verbeiden, zullen niet befchaamd worden.

Laat zij befchaamd worden, allen, die ongerechtigheid plegen zonder reden.

Toon mij, Heere, uwe wegen: en leer mij uwe paden.

Beltuur mij in uwe waarheid, en onderwijs mij : want Gij zijt God mijn verlosfer, en op U heb ik gewagt den gehelen dag.

Wees gedagtig, Heere, uwer erbarmingen: en uwer barmhartigheden,die van alle eeuwen geweest zijn.

Gedenk de misdaden mijner {engheid niet: noch mijne onwetendheden.

Doch gedenk mijner naar uwe barmhartigheid: om uwe goedheid, Heere.

De Heere is zoet en regt: daarom zal Hij de zondaren onderwijzen in den weg.

Hij zal de zagtmoedigen befturen in gerechtigheid: Hij zal de goedertierenen zijne wegen leren.

Alle de wegen des Heeren zijn barmhartigheid en waarheid; den genen die zijn verbond en zijne getuigenïsfen zoeken.

Om uwen naam, Heer, zult Gij mijner

Sluiten