Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. Natuur, Il.Onderh. ij

voortreffelykheid op , en ftrekt een 4 bewys zyner eerfte verordeninge. God vqogdï. riep den mensch niet uit de nietigheid met één woord, gelyk de overige dieren: maar hy gebruikte eenen klomp aarde, om de werktuigen van deszelfs lighaam daarvan te maaken. Hy boetfeerde daar een fchoon beeld van, en liet het eenigen tyd levenloos, zonder kennis, en tot alles onnut. Dit is Gods beeld niet: dit is de voogd of het opperhoofd niet, 't welk hy over de aarde denkt te Hellen.

Tot nu toe is de ram, die op het groen tapyt der weiden huppelt, en het hert, dat door de velden rent, waardiger dan die onbeweeglyke, die roerboze klomp. Hy zoude zelfs den adem en het leven kunnen hebben gelyk de dieren , en evenwel nog minder zyn dan zy. In het loopen zullen zy hem fchier alle voorby ftreeven. Hoe zal hy zich, naakt en ongewapend, kunnen bevryden voor den klaauw der arenden, voor den tand der leeuwen, en voor de hoorns van den ftier?

Alles verandert in het oogenblik, dat God den adem des levens in de neusgaten

Sluiten