Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kortbeyd en elkndigbeyd Kap; ^.

Ten 2- De zaligheyd is zoo eene grootë? zaeke,.dat geenen Engel bequaem is ons die. uyt te leggen. Hoe kleyn behoorde my dan alles te fchynen het gene ik'er voor. gedaen.foebbe? Ach , hoe kort! ach, hoe lang ! Hoe * kort het leven , hoe lang, de eeuwigheyd! Hoe kort den arbeyd., hoe lang den loon !

3. Het gene wy in hetJeven zaeyen, zul* Iten wy.in.de dood maeyen ;. die nu met de Apoftcls in traenen zaeyen, zullen met hun» in verheuginge maeyen: en de fchooven van. goede werken.met vreugd voorden Rechterbrengen , als de weireld v.erfchrikt zal ftaen* over. haere.-blind.heyd,

4» Als, ik zal verfchynen voor den Redi*. terftoel vzullen de goede werken my volgen^ ^ndaervoor mynezaekenpleyten. Zy zuilen niet alleen voor my de zaligheyd bekomen & spaer my. ook.by-bjy.ven tot een- eeuwig cie-. jaed.

5. Wat is het gene ik tot noch .toe ge.da.en. Bebbe voor myne zaligheyd , te vergelyken, fey het gene de Heylige daer voor hebben gedaen ? Zy weenden hier, om, niet"te moeten., •weenen indereeuwigheyd ; zy vreefden den voorfpoed ; zy fchroomden de genoegten;., %y derfden vele. dingen, die zy hadden mogen genieten ; zy onderbonden veie verne-, deringen; „ongemak en kruyffen;.geheel hun-, leven was vallen* bidden , waeken. Zy waeien in achterdenken als hun de vervolgingen . s.n verdrukkingen ontbraken ., om.dat den. Apoftel zegt , dat al wie godvruchtelyk in <QbriftusMli kven , vervolginge zal fycisiu.

Sluiten