is toegevoegd aan uw favorieten.

De vier uyterste van den mensch

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5-. Kap; Van de Dood* Opvolgende middels. Ten ï. laet ons vele deugden oeffenen , en trachten door goede werken qnze zaligheyd*e verzekeren. 2. Laetonsgeftaedig bidden, dat God ons believe bermbenig te zyn nu en in ons leven en in onze dood. 3. Laet ons de Heyiige aenroepen , en voornaemendlyk de H. Maegd Maria, op dat zy voor ons bidde in de ure van onze dood. 4. Laet ons vele werken van liefde oeffenen, op dat God ons ook bermhertig zy. 5. Laet ons de zieke helpen door gebeden en aelmoeffen, als ook met hun te bezoeken en te trooften zoo veel het onzen ftaet gedoogt. 6\ Laet ons nu in tyds trachten aen^ Gods rechtveirdigheyd te voldoen, om het niet te moeten doen op het laefte doorangfl en vreeze. Indien nochtans de godelyke voorzienigheyd ons in ons uyterfte belieft te beproeven en te zuyveren door angft en vreeze , wy moeten die lyden als eene penitentie, met eene geheeleovergevinge van ons zeiven in zynen H. Wil, waer door wy miffchien meer zullen verdienen , als wy oyt door eenig ander goed werk in geheel ons leven hebben gedaen. En by aldien wy dit alles neirftelyk volbrengen, dan zullen wy in het uyterfte met den H. Martinus kloekelyk tegen den boozen geeft mogen zeggen: (Vat ftaet gy daer, 6 vreede beefte, gy en zult niets in my van het uw vinden; den fchoot van Abraham zal my blydelyk ontfangen: En ons met betrouwen werpen in de ermen van den gekruyften Za'i^maeker, zeggende met David: Op u,.ó Heer y hehhe ik.myn hetrcuwem