is toegevoegd aan uw favorieten.

De vier uyterste van den mensch

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4- Kap. Bezonder OordeeU iöl

. IV. KAPITTEL.

De ziele zal'ook- zien degrootheyd der zonden*

\\f -Aer'tdat her gezicht van eenen menfch W v f effens zoodanig veranderde, dat de kleyne wormkensen vliegskens hem nufchee* Den als oliphanten, de oliphanten als bergen, de menfchen als reuzen en zoo voords, en dat dit gezicht alzoo in hem bleef duren, ny zoude zekerlyk zeer verbaefd zyn, dat die cfmgep hem te vooren zoo kleyn hebben geicnenen. Dit gebeurt in d'oogen van deze in het oordeel. Niet alleenelyk en zal het ncnt van God aen de ziele toonen alle haere zonden; maer haer die doen zien in zoo eene grouwelyke grootheyd, dat dit alle onze ge* dachten te boven gaet. '

Wy hebben in dit leven kleyne kennifie van de zonde , om dat wy hebben kleyne kenrulle van God. Maer wy zullen in het ander leven eene groote kennifie hebben van God, en zien hoe zeer hy de zonde haet, en hoe iehrikkelyk leelyk dat zy de ziele maekt. De zondaers zullen zien, dat hoe grooter de magt van God was, om hun te konnen ftraffen , liuti quaed zoo veel te grooter is, om dat zy hem niet en hebben gehoorzaemt nochte gevreelt. Want wie zoude konnen uyt drukken % vraegt den H. Auguftinus, de grootheyd van bet quaed dat een fchepfel hedryft, ah het niet en geboorzaemt aen zoo groote magt, en niet weerhouden en word van te zondigen door vreeze van zoo fchrikkelyke (irafftn , daer God haer mede dreygt? Zoo zal het ook gaen

E 3