Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7- Kap. Fhft den Hemel 211

zal dan in zyne uytverkorene, zonder bruyk van lichaemelyke fpyze, door een? heymelyke kracht eene ftaende zoelheid laeten proeven in hunnen fmaek , die zoo veel te meerder zal zyn, als die Heyiige zig hier op de weireld in eten en drinken en in de vermaekeiykheden van den fmaek meer zulJen hebben verderven. Dit zal dat verborgen Manna zyn, daer den H. pannes van fpreekt wanneer hy zegt: Aen 'den g^nen die verwint , zal ik verborgen Manna geven dir het aerdfch Manna\an d'ondafkbaêre Joden in de Woeftyne zoo verre overtreft, «4 de hemelfche zoetigheden de zoetigheden van het draenen-dal te boven gaen.

W4. Het vermaek van den reuk. \ lezen van zoo veie Heyiige en door zoo vele onwederfprekelyke getuvgenillen van geloofwetrdige mannen , dat (Std hunnehchaemen naer hunne dood ofte in hun fterven verheerlykt heeft met eenen hemelfchen zoeten geur, dat men zig niet en moet verwonderen, dat de plaetfe der Gelukzai ' gc ^ hunne glorieuze Lichaemen over-af eene uytnemende zoetigheyd zullen uytademen Eenen afgryflelyken ftank in de heüe maekt deel van de taffen der verdoemde • eenen onuytfprekelyken Zoeten geur zal deel ffari?ne"w^d«beIooninge der uitverkorene

v n den rT'v ^ ^' ^aus ^regorius fchryfc van den H. Servu/us 9 eenen armen bedelaer d e hier zyn deel op de weireld had gehad ,1 alle de ongemakken , vuyligheden en onae > genaeme reuken der behoeftige menfchen

L

Sluiten