Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor ae ötervenue. "™ {trekt beeft over de kranke en hun genezen, fteekt uwe Hand uyt over de wonden van myne ziele, en vergeeft alle de zonden die ik gedaen hebbe door het gezicht, enz. van cTandere lidmaeten?

Ofte den Zieken kan ook denken dat hy ligt onder het Kruys van Jefus, en dat hetBloed van zyne HH. Wonden vJoeyt over zyne ziele om die te revnigen en te genezen. Hy kan alsdan metier hert zeggen:

jefus, geeft my ,dat myne ziele mag gereynigt worden door uw heylig Bloed; dat ik my mag verbergen in uwe Wonden, en uwen Geeft mag ontfangen, om met u te flerven; op dat ik in myne laerte offerande met u volkomendlyk mag vereenigd zyn.

GEBEDEN

VOOR DE STERVENDE.

Als men den Zieken bet Kruys in de band geeft, zal men bem voorzeggen :

EN gaet in het recht niet, 6 Heer, met uwen Dienaer: want niemand en zal voor u gerechtveirdigt worden. Eeuwige» Vader, ziet op het aenfchyn van uwen Zoon, die zyn Bloed voor my geftort heeft, en zyn leven ten heften gegeven voor myne za» ligheyd. Ontfermt u mynder volgens uwe groote bermhertigheyd.

Heer Jefus, op u hebbe ik myn betrou- ' wen gefteit, inder eeuwigheyd zal ik niet befchaemd blyven.

Ofte wel: Heeft Cbriftus niet moeten lyden , en alzoo ingaen in zyne glorie ? Zal myne ziele aen den Heer niet onderworpen zyn ?

Sluiten