Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

, voor de $tervende7^^^^$ï%

. Zalig zyn zy , die in uw Huys woonen m alle eeuwigheyd zullen zy u loven.

Gelyk eenen Hert fnaekt nae de Waterfonteynen , alzoo fnaekt myne ziele nae u ». 6 mynen God!

Ik wenfche ontbonden te zyn én met Cbriftus te wezen.

Cbriftus is myn leven, en fterven is my gewin. O ongelukkigen menich al s ik ben, wie zaimyveiloirenvan dit lichaem des doods? Komt haeftelyk, 6 Heer Jefuj , komt l '

Vader, in uwe handen bevele ik mynen geefr. J

Indien den doodftryd Eniger duert, de pene die ds fteryende byftaen , kon* ojp verfcheyde ftunden lezen dc VIL Boet-PfiUmen hier vooren blad. 4,7., ofte de Litanie van alle HH. blad, 4*6., ofte dieVan'het Lyden

MaegHieSri^b,a4d9^2?fCedIe Van de 1 In bet fterven der Kranke.

T> Eyft, ö chriftene ziele, uyt deze weireld, XVui den naem van God den Vader Almagtig, die u gefchaepen heeft: In den naem van Jefus Cbriftus, den Zoon van den levenden God, die voor u geleden heeft: In den naem van den & Geeft, die in u geftort is, In den naem der Engelen en Ardsengeku: In den naem der Troonen en Heerlchappyen: In den naem der Cherubinen en fceraphmeu : Inden naem der Patriarchen en Propheten : In den naem der Apofteleu: In den naem der Marrelaeren en Be!yde/§: In den naem der Moniken en Eremyten : Inden naem der HH. Maegden , en van alle Gods lieve Heyiige. Heden zy uwe plaetfe in vrede 5 en

Sluiten