Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

» a n i ë L.

En, denkt gy dan,dat myn eerbied voor den Koning, hoe goed hy is, my zal verlokken, om niync" gezwoore Verbintenis aan den Koning der Koningen te verbrecken? Hebt gy hcirlegcrs aangevoerd, den dood, in verfcheide gedaanten, onder de oogen durven zien, en zyt gy nu voor gevaar bedugt? Kom, leer van my. Jlr zaj u Iesfen van kloekmoedigheid geeven ,fchoon

ik nimmer het zwaard trok! —» vrees

niet, ara sp es, voor dc zwakke wraak van ftcrfiyke Menfchen, die den adem des leevens in hunne neusgaten draagen: want .wat kunnen zy doen? ma.ir vrees de wraake van den leevenden god, die de Ziel kan verderven, cn in eindeloos onheil dom. pelen L

•a r a s p F. s.

o danicl! mdiofl gy wilt voortvaaren cm tegen het Bevelfchrift te handelen; ver.

K 5 trc*

Sluiten