Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men ïh wü§ baar ööü| nt> ptaaftf! h^.it fion Dat ffcïjeefen in ijet ftuft ban öe t^uif ©ouöaigl jjaoten fttnofr ttib maaritt^ anöcri üg be itfanbnon** Men ntemeth #ieri>araen raaftten fl in ^anteautuen of moogïnft met toef ïtt§ anberg be Seeöen ban öaar mt$ Qmn maf: ^ogttjamj (jab mnoottletf Bannen merften bat baar na geïeeft* Maai/ ten ïaatften fteïoen ih aï We ^m$e-%ften tm münt)aofb/ ombat um fret gemcene J^een-J0aa^&/ O»de Schuld betaald, ïü tt öiïttmfë te öttt* »en feijoot en etnbelhjn mti Mtïxm «oïieti 50U gemaa&t fjefcoen.

^ier mee maaftten ih een 3fhbenntr# ban mjott HSonoe ^ooben enoebonö&at hzxttnzn ajf b&i&atgeminberbmaaren / mn bat mpn Wyfje ïitf niet fcefcgfljomfr fcoivS grlueeft bk mat tphfnh. aan te taf* ten tot &o#$a»| fr* ft

*fc£b 1^3 É&tfög$t &at e^öerfffteibe

Sluiten