is toegevoegd aan uw favorieten.

Historie van doctor Jan Faustus

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( i20 )

Faustus dede hun gezelschap* Als zy nu tot Leipsig herwaerds en derwaerds gingen! wandelen , om de Universiteyt en de stad j te bezien , zoo kwamen zy voorby eeneöii wyn-kelder gegaen < in den welken zom-i mige -arbeyders. bezig waeren om een vat | wyn uyt den kelder te brengen , maer zy kónden die niet uytkrygen. Q. Faustus dit ziende, sprak hoe staet gy alzoo er| suffeld, daer gy-lieden rotans zoo veli zyt ? eenen man alleen behoorde /'.ulks tja doen, wanneer hv hem daer naer wist t| schikken ? de arbeyders dit hoorendtf wierden gram, en gaven hem veel spytigd woorden, mids zy hem niet kende. Mae| alzoo den koopman vernam , wat de oor* zaeke hunner twist was , zoo zeyde hy to Faustus en tot zyne gezellen : Wel aen; indien'er imand onder U-L. is, die dfl vat wyn alleen kan uytkrygen, zoo za hem't zelve geschonken wezen ; D. Fausl tus was haest gereed , en hy trad straks ijl den kelder, zettende hem boven op hej: vat, gelyk Bachus op de ton ■ en reed dael mede den kelder uyt, waer over hem dit verwonderde. Den koopman verschrikt. daer in, want hy dogte. niet dat zulk; doendelvk was, nogtans moeste, hy zyn belofte houden, en Faustus het vat w$ö laeten volgen , die het zelve aen zyne ||l zeilen ten~ besten gaf: en zy noodigdel nog meer andere goede vrienden daer toej