Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorrede:

r Dat ik de gewoone order verandert hebbej is na welberaden overleg gefchied. Myn oogmerk was de ftellige, zedekundige, en gefchied kundige waarheden in haar onderling verband te brengen.Of ik myn oogmerk bereikt heb, dan niet, Jaat ik gaarnaanhet oordeel van kundiger en befcheidene Lezers over, genoeg voor my, wen ik door deze proeve fchrandere vernuften zal hebben opgewekt, om eene zaake van datgewigt, te bereiken, en de Jeugd in eene natuurlyke en gemakkelyke order, en in een onderling verband, alle de Jeeringen en ontdekkingen

des Euangeiiums voor te ftellen Ik voor

my maak in het ftellige den aanvang met den mensen en de waereld, om dat men kinderen van het zienelyke tot het onzienelyke

moet opleiden Uit dien hoofde handel

ik ook eerst van Gods Werken, en dan van Gods Eigenfchappen, die best uit de werken kunnen erkend worden.— Te laat ontdekte ik, dat ik te kort van de fchepping van 't heelal gefproken heb; ik zoek dit gebrek

door mondelyfc onderwys te vergoeden. •

De gefchiedenis van het oude verbond heb ik zo beknopt my mogelyk was, zoeken in te lasfehen, om 't nauwe verband waar in zy met die van het nieuwe verbond ftaat. -rrrr £ene onmiddelyke toerekening van ! 2, A-

Sluiten