is toegevoegd aan uw favorieten.

Lyst der paussen, der Utrechtsche en onderhorige bisschoppen, als mede der pausselyke vicarissen binnen de zeven voormaalige provincien van Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

88

BTVOE&SELi

lyk vorderen) van nog twee andere Bisfchoppen geadiifteerd te zyn.

Alle welke redenen, zo al niet eider op zich zelve , ten minlte by malkander gevoegt, de wederrechtelykheid en verkeerdheid van het gevoelen der Utrechlche Kapittelheeren, de ydeiheid van hun gewaand Metropolitaanfch Kapittel, en voor al de nietigheid hunner ingebeelde jurisdictie ten duidelykfte aan den dag leggen.

Te vergeefsch zouden zy hier tegen in voeren , dat (zo wy hen al niet willen toeftaan dat de Bisfchoppelyke Stoei van Utrecht immer door de Vicarisfen is vervuld geweest, noch door hiinne ingedronge Bisfchoppen federt wettig vervuldis geworden) ten minde de ftöel als een openftaande ftoel (fedes yacani) befchouwd zoude moeten worden; want hoe zeer wy wel erkennen willen, dat eenBisfchoppelykezetelopverfcheideen verfchillende wyzen open kangeraaken, zo als door de dood des Bisfchops.door overgang tot eenen anderen ftoel, of door afftand, of afzetting; ja ook hier door, dat de Bisfchop opentlyk tot kettery overgaat ; hoe zeer wy wel toeftaan, datindiergelyke gevallen deBisfchoppelykeStoel eene fedes vacans, een openftaande Stoel geheten wordt, zo kunnen wy echter dit niet langer toeftaan, dan voor zo lang als er gegronde hoop blyft van den zeiven eerlang wederom wel en wettig vervuld te zien— maar is die kans voorby? is die hoop verdweenen?dan toch kunnen wy dien Stoel niet langer als eenen openpaanden, maar flegts als eenen vervallen Stoel befchouwen: en zo toch is hier het geval ^De Kerk is ons reeds meer als twee eeuwen ontnomen: de goederen enfondfenzyn uit orize handen: het gebouw,