Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fundeert vindende, dezelve zullen nuthorifeeren om regens de illiquide en ondeugende pretenfien, ten kosten van den Boedel, defenfie te doen, en voorts na bekomene opening in hoe verre de Boedel vereffent is of nog vereffent moet worden, over het finaal afloopen derzelven zullen delibereeren , endaartoe in.het eerfte geval dadelyk, dog in het laatfte zo dra mogelyk een vaste tyd praefigeeren, welke tyd niet minder dan op twee maanden daar na, dog wel meerder, indien de extenfie van de natemeldene leekening en verantwoording zulks zal komen te vereifchen, mag worden bepaald.

Art. 18.

De tyd tot het afloopen des Boedels door Heeren Commisfarisfer bepaalt zynde, zullen Curatori zorg dragen, dat voor de expirath van dien de reekening en veranï woording van het bewind en direc tie, door hun in dien Boedel ge had en gehouden , geflooten, ei een generaale bahuice op den me

Sluiten